Introductie Volwassenheidsmodel Publiek Laden Elektrisch VervoerNKL – Nationaal Kennisplatform Laa...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Benchmark 2017 - Van Kostenreductie naar Professionele Markt

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlIntroductie Volwassenheidsmodel Publiek Laden Elektrisch Vervoer


NKL – Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur presenteert de resultaten van de Kostenbenchmark 2017. De kostendaling van publieke laadinfrastructuur zet in 2017 door richting de 35%. Samen met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen komt NKL tot de conclusie dat de focus in 2017 verschuift van kostenreductie naar professionalisering van de markt. Om verdere ontwikkeling van de markt te faciliteren, introduceert NKL het volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer.


IG-professionele-markt-nld-600x450

Trend kostendaling zet door naar 40%

De trend van kostendaling zoals vastgesteld in 2016 zet in 2017 door. De eenmalige kosten zijn, ten opzichte van 2013 (uitgangsjaar), in 2017 afgenomen met bijna  35%. De verwachting is dat deze trend naar 2020 doorzet, inclusief de toename van het verbruik (kWh) per laadpaal per dag. Uit de Benchmark volgt de verwachting dat de eenmalige en periodieke kosten in 2020 tot 40% zullen dalen. Dit levert een bijdrage aan de positieve business case voor publiek laden.
Uitkomst benchmark 2017 kosten & opbrengsten publieke laadpaal 2013 – 2020

Aanbevelingen 2016 ondersteunen de kostenreductie 2017

Centraal staat de vraag hoe wij gezamenlijk tot een duurzame volwassen markt voor publieke laadinfrastructuur komen en welke uitdagingen de komende jaren daarom aandacht vragen. In de Benchmark 2016 zijn aanbevelingen gedaan. Uit de evaluatie hiervan blijkt dat er het afgelopen jaar in brede zin voortgang is geboekt. Een aantal projecten van NKL heeft door het samenvoegen en het publiek beschikbaar stellen van kennis, bijgedragen aan de gerealiseerde kostenreductie. Voorbeelden zijn de Basisset afspraken laadpaal en het landelijke Aanvraagportaal voor publieke laadpunten.

NKL Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer

Binnen de Benchmark 2017 introduceert NKL het Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer. Met behulp van het model kan de markt vanuit meerdere perspectieven worden beoordeeld. 9 verschillende dimensies zijn binnen de Benchmark gescoord. Het huidige niveau en het ambitieniveau voor 2020 zijn zo in kaart gebracht. Naast aandacht voor kostenreductie, is aandacht voor de eindgebruiker, de beschikbare kennis en processen van aanvraag tot beheer. Het model helpt het niveau van volwassenheid op zowel individueel als op marktniveau bepalen. Overheden en marktpartijen kunnen op basis van het model vaststellen op welke dimensies zij de komende jaren moeten inzetten. Het professioneler vormgeven van aanvraag- en beheerprocessen en een betere klantfocus vormen grote ambities. Er bestaat zorg om de noodzaak van aanwezige expertise in deze sterk groeiende sector (‘human capital’). De impact van de aankomende groei op de techniek en de laadinfrastructuur is een aandachtspunt.

Aandacht verschuift

Het reduceren van de kosten was in de afgelopen jaren een belangrijk aandachtsgebied. Deze reductie heeft ertoe geleid dat op dit moment al aanbestedingen plaatsvinden waarbij geen subsidiebijdragen meer nodig zijn. De aandacht verschuift nu naar het professionaliseren van de nog jonge markt van laadinfrastructuur naar een gezonde efficiënte markt.

Figuur en tabel NKL volwassenheidsmodel

Het volwassenheidsmodel is in bovenstaand figuur weergegeven. Daarnaast kunnen marktpartijen, wetenschap en overheid hun status en ambitie in een eigen model uittekenen en daarmee doelen stellen en afstemmen. Onderstaand invul-model kunt u downloaden. Aanvullende informatie staat in het schema met detailinformatie.

Download hier het volwassenheidsmodel voor uw organisatie


IG-professionele-markt-nld-invul-600x450

Verslag NKL Benchmark 2017


Betrokken partners NKL Benchmark 2017

Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen, kennisinstellingen, energieleveranciers, netbeheerders en provincies.

Informatie en contact

Verslag NKL Benchmark 2017: Van kostenreductie naar een professionele markt                        

Samenvattend nieuwsbericht Benchmark 2017 met kostentabel

Contact NKL: Robbie Blok, rblok@nklnederland.nl  T +31 6 81 93 08 50.


Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze tweetalige website www.nklnederland.nl. Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl.